bio Atak Křemenitý prášek ve spreji 500 ml

 
 

bio Atak Křemenitý prášek ve spreji 500 ml

Přírodní biocid pro bezpečné (mechanické) hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech a v jiných vnitřních prostorách.

Dostupnost Skladem
375 Kč / ks    
Kód produktu 1529
Kategorie Přípravky proti hmyzu a slimákům
 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

 


Bezpečný k domácím mazlíčkům

 Přírodní biocid pro bezpečné (mechanické) hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech a v jiných vnitřních prostorách.

Proti jakým škůdcům je určen?

 • štěnicím
 • blechám
 • mravencům a dalšímu lezoucímu hmyzu (rybenky, stínky,aj)
 • prachovým roztočům
 • roztočům v chovatelství (čmelík kuří)
 • skladovým škůdcům (červotoč tabákový, potemník moučný, pilous rýžový aj.)Proč jej použít?

 • přírodní biocid pro zcela mechanické hubení škůdců v bytech, autech, popř. jiných vnitřních prostorů
 • obsahuje mechanickou účinnou látku: 72,5 g/kg oxid křemičitý amorfní
 • působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který následně hyne v důsledku dehydratacem, tj. uvedený škůdce, který bude v kontaktu s práškem, tak do několika hodin dojde k jeho úhynu
 • je možné jej aplikovat do místností s lidmi, zvířaty
 • bez zápachu
 • bez ochranné lhůty (čekací doby)
 • bezpečný pro lidi i domácí zvířata
 • vhodný při akutních problémech se škůdci nebo preventivně (zejména v bytech s domácími mazlíčky)
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • zakryjte všechny oblasti, které by neměly být ošetřovány (misky, krmítka, pitné žlaby atd.).
 • před použitím důkladně protřepte a poté aplikujte postřikem přípravek ze vzdálenosti 30 cm na napadená místa v bytech, kancelářích (sedačky, koberce, postele, židle, podlahu aj.), v autech na sedačky, v kurnících (bidla, hnízda aj.), v chlévech, garážích nebo sklepech na plochy, do mezer, na cestičky a na jiná místa, kde se mravenci, štěnice, blechy, čmelíci a další roztoči nebo další lezoucí hmyz shromažďuje
 • při aplikaci na savé materiály (sedačky, koberce, aj.) aplikovaný prášek vysajte zhruba za 2-5 dní po aplikaci. V případě potřeby znovu aplikujte a zopakujte celý postup.
 • na tmavých površích může postřik způsobit jemnou prachovou vrstvu, kterou vysátím nebo umytím povrchu odstraníte = dojde ke zrušení účinku spreje.
 • hubení škůdců probíhá zcela mechanickým způsobem (bez chemie)
 • během aplikace mohou být v prostoru lidé, zvířata.
 • není potřeba větrat = bez zápachu.
 • vlhkost, která se po aplikaci vyskytne, se po krátké době odpaří a zůstává pouze jemná prachová vrstva
 • po úspěšném vyhubení hmyzu může být prach ponechán na plochách = tím se dlouhodobě zabrání novému napadení.
 • přípravek kdykoli mužete odstranit pomocí vody a mýdla nebo vysátím vysavačem 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Balení 500 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Čmelík kuří, Lezoucí hmyz, Mravenci, Štěnice
Web plodina Domácnosti, Technické plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano

 

Hmotnost 0.5 kg