AgroBio Atak aerosol na vosy Extra 750 ml

Neohodnoceno
 
 
Jak jej použít?
 • osamělý hmyz – stříkejte přímo na hmyz. Pro okamžité usmrcení stačí jedno stříknutí
 • hnízda – dodržujte vzdálenost 2-3 metry a stříkejte přímo na hnízdo, a to večer nebo časně ráno. V tuto dobu se většina hmyzu zdržuje v hnízdě nebo u něho.
Dostupnost Skladem
259 Kč / ks    
Kód produktu 1916
Kategorie Přípravky proti hmyzu a slimákům
 

Aerosol pro bezpečné hubení vos a jejich hnízd. 


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti vosám a jejich hnízdům


Proč jej použít?

 • účinné hubení vosích hnízd
 • bezpečná vzdálenost - aerosol má dosah až 7 metrů
 • obsahuje dva pyrethroidy s navzájem se doplňujícím účinkem: d-tetramethrin má smrticí účinek a okamžitě hmyz paralyzuje, permethrin poté hubí vosy
 • hmyz je okamžitě zahuben a po pár hodinách není zjevná žádná aktivita, což znamená, že hnízdo je zničené
 • hnízdo není třeba odstraňovat
 • pouze pro venkovní použití
 • nestříkejte proti větru


Jak jej použít?

 • osamělý hmyz – stříkejte přímo na hmyz. Pro okamžité usmrcení stačí jedno stříknutí
 • hnízda – dodržujte vzdálenost 2-3 metry a stříkejte přímo na hnízdo, a to večer nebo časně ráno, protože v tuto dobu se většina hmyzu zdržuje v hnízdě nebo u něho
 • hmyz je okamžitě zahuben a po pár hodinách není zjevná žádná aktivita, což znamená, že hnízdo je zničené
 • hnízdo není třeba odstraňovat
 • pouze pro venkovní použití
 • nestříkejte proti větru

 

Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikac při teplotě max. do 24 St. C .

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH 208 Obsahuje permetrin. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Balení 750 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Vosa
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Hmotnost 1 kg